Ungdom Sammen for byen har blitt til www.sammenforbyen.no.