Vedtekter av 8. april 2016

Vedtekter for Sammen for byen

Vedtatt i årsmøte den 8. april 2016. Erstatter vedtekter av 28. november 2008.

 

§ 1. Formål

 • § 1.1. Sammen for byen er et nettverk av kristne ledere fra ulike menigheter, foreninger, organisasjoner og grupper i Kristiansand og omegn, som har som formål å fremme samarbeid og kristen enhet.

 • § 1.2. Sammen for byen er et selveiende ideelt nettverk uten økonomisk vinning som formål.

 • § 1.3. Sammen for byen ønsker å fremme godhet for byen og dens innbyggere.

 • § 1.4. Formålet søkes virkeliggjort i samsvar med Sammen for byens verdidokument.

   

§ 2. Organisering

 • § 2.1. Sammen for byen er organisert gjennom et ledernettverk og et valgt styre. Sammen for byen ønsker å samarbeide med menigheter, foreninger, organisasjoner og aktuelle nettverksgrupper.

 • § 2.2. Sammen for byen er organisert som en forening.

   

§ 3. Ledernettverket

 • § 3.1. Ledernettverket består av enkeltpersoner som har medlemskap i Sammen for byen. Disse må være ledere i menigheter, foreninger, organisasjoner eller nettverksgrupper. Inkludert i dette er barne- og ungdomsledere.

 • § 3.2. Medlemmene i ledernettverket utgjør et fellesskap basert på følgende forutsetninger:

- Gir sin tilslutning til verdidokumentet Sammen for byen

- Ønsker å realisere visjonen i Sammen for byen, spesielt den overordnede enhets- og godhetsvisjonen

- Vil prioritere ledernettverkets morgensamlinger med vekt på fellesskap og bønn

- Betaler en årlig medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet.

 • § 3.3. Medlemskap gis ved at søkere skriftlig bekrefter sin tilslutning til forpliktelsene i § 3.2.

 • § 3.4. Ledernettverket er Sammen for byens generalforsamling og årsmøte, som også velger styret.

   

§ 4. Styret

 • § 4.1. Styret består av inntil seks styremedlemmer, og ett varamedlem. Styremedlemmer velges for tre år av gangen, hvor to er på valg hvert år. Varamedlem velges for ett år. Leder av USB og BSB blir innkalt og har møte- og talerett på alle styremøter. Medlemmene har mulighet for gjenvalg. Hvis et styremedlem trekker seg i løpet av året, blir nytt styremedlem valgt i påfølgende årsmøte for gjenværende del av perioden.

 • § 4.2. Styret konstituerer seg selv.

 • § 4.3. Simpelt flertall gjelder for alle styresaker. Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 • § 4.4. Styret har ansvar for arbeidet innenfor vedtatte retningslinjer og vedtak i årsmøtet og rapporterer til dette.

 • § 4.5. Styret i SFB godkjenner medlemmene i ledergruppene til USB og BSB.
 • § 4.6. Styret foretar eventuelle ansettelser.

 • § 4.7. Styrets hovedoppgave er å ivareta intensjonene i verdidokumentet, samt å arbeide aktivt for å fremme Sammen for byens formål, herunder ansvar for ledernettverkets regelmessige samlinger.

 • § 4.8. Det er ikke Sammen for byens primære mål og ta initiativ til og å gjennomføre arrangementer. Styret kan likevel i enkelttilfeller vurdere å støtte tiltak som har bred appell til Kristiansands befolkning.

 

§ 5. Årsmøtet

 • § 5.1. Årsmøtet er øverste myndighet i Sammen for byen

 • § 5.2. Årsmøtet utgjøres av medlemmene i ledernettverket. Hvert medlem har én stemme.

 • § 5.3. Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med saksliste og regnskap utsendes senest 3 uker i forkant. Samme tidsfrist gjelder ved eventuelt ekstraordinært årsmøte. Dette kan innkalles dersom styret eller minst halvparten av antall stemmeberettigede til årsmøtet ønsker det.

 • § 5.4. Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning

 • § 5.5. Årsmøtet godkjenner regnskap og budsjett. Regnskap skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

 • § 5.6. Årsmøtet velger styremedlemmer

 

§ 6. Samarbeid med menigheter, foreninger, organisasjoner og nettverksgrupper

 • §.6.1.  Forpliktende samarbeid mellom menigheter, foreninger, organisasjoner og nettverksgrupper kan kun inngås mellom lederskapene hos de aktuelle aktørene.

 • §.6.2. SFB kan være initiativtaker og gjennomføre enkeltarrangementer i samarbeid med menigheter, foreninger, organisasjoner og nettverksgrupper. (Forutsatt at § 6.1 er ivaretatt.) Det økonomiske ansvaret skal avklares i det enkelte tilfellet med de involverte partene.

 • § 6.3. SFB kan være støttespiller til arrangementer som flere menigheter samarbeider om. Det forutsettes at slike arrangementer er selvfinansierende og bærer det økonomisk ansvar og har nødvendige økonomiske garantier for sine prosjekter.

 •  § 6.4. Samarbeid mellom SFB og menigheter, foreninger, organisasjoner og nettverksgrupper skal godkjennes av styret i SFB.

 

§ 7. Vedtektsendring og oppløsning

 • § 8.1. Endring av vedtekter for Sammen for byen kan foretas av årsmøte, men forutsetter 2/3 flertall.

 • § 8.2. Oppløsning av foreningen Sammen for byen kan bare foretas ved 2/3 flertall i i et ordinært årsmøte og i et påfølgende ekstraordinært årsmøte som innkalles i overensstemmelse med § 5.3.

 • § 8.3. Ved eventuell oppløsning vil foreningens eiendeler og aktiva tilfalle en ideell organisasjon som siste årsmøte bestemmer.

 

Vedtektene finner du som en pdf nederst i denne saken.